Polityka prywatności

   1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza on-line jest Wiejak Sp. z o.o. wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000179215, REGON 511340750, NIP 9840125613.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą maila, a także telefonicznie w następujący sposób:
 1. Adres: 13-100 Nidzica, Litwinki 16;
 2. Tel.: (0-89) 625-33-09;
 3. E-mail: wiejak@wiejak.pl.
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako ‘RODO’), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą Administrator poniżej przedstawia informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

   2. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZAIA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uzyskane przy wypełnieniu formularza i złożenia zamówienia wykorzystywane są:

 1. W celu zawarcia i wykonania stosunku umownego, tj. w celu  wykonania umowy sprzedaży produktów oraz dostarczenia Klientom, a także zapewnienia poprawnej jakości usługi - przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, jak też przez czas przedawnienia roszczeń  - art. 6 ust. 1 b RODO;
 2. W celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów – art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
 3. W celu ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń – przez czas w jakim przedawniają się roszczenia wynikające z umowy – art. 9 ust. 2 lit. f RODO;
 4. W celach analitycznych i statystycznych– przez czas trwania biznesowych potrzeb Administratora– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest reklamowanie produktów własnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (szczegółowy sposób przetwarzania opisany w pkt 5);
 5. W celu reklamowych– przez czas trwania biznesowych potrzeb Administratora – na podstawie wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji  reklamowych, informacji o sklepie, ofercie i produktach – art. 6 ust. 1 lit a RODO. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, dokładnie w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator w celu realizacji umowy potrzebuje uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, NIP, PESEL, serię i nurem dowodu osobistego) dane adresowe (adres e-mail, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy). Brak podania tych danych uniemożliwia wykonanie zamówienia.
 2. Administrator może dodatkowo poprosić o podanie danych opcjonalnych (np. numer kontaktowy), które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z Klientem, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia.
 3. Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

 

4.PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM (ODBIORCY DANYCH)

Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia Twoje dane osobowe.

Państwa dane przekazujemy:

 1. Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczącym wykonaniu czynności Administratora, tj. w procesie obsługi Klienat (np. podwykonawcom, dostawcom)
 2. Podmioty obsługujący nasze systemy teleinformatyczne i udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;
 3. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-podatkowe;
 4. Podmioty świadczące na rzecz Administratora  usługi doradcze/pomoc prawna, usługi audyty.

 

   5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE<

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając naszą stronę ). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
 1. sesyjne pliki Cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
 2. trwałe pliki Cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
 1. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:
 1. poprawienia szybkości działania strony internetowej,
 2. umożliwienia działania niektórych funkcjonalności na stronie,
 3. gromadzenia danych statystycznych (anonimowych), z wyłączeniem personalnej identyfikacji
 4. gromadzeniu danych służących wyświetlaniu reklam
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
 2. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora– zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, natomiast w przypadku wyraźnej zgody zostaniesz o tym każdorazowo poinformowany.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, oto najpopularniejsze z nich: Mozilla, Firefox, Microsoft, Internet Explorer, Chrome, Opera.
 4. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk.  Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Loginy nie są ujawniane osobom trzecim.
 5. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

   6. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Administrator danych zapewnia następujące uprawnienia, w wykonaniu których można  złożyć wniosek o:
 1. Sprostowanie (poprawienie) danych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego, że zostały zebrane z błędami, lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych;
 2. Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych. Z powyższego prawa możesz skorzystać jedynie wtedy gdy:
 • Twoje dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, w szczególności jeśli upłynął okres przez jaki Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać dane osobowe;
 • Cofnąłeś zgodę, na której opierało się prawo do przetwarzania danych osobowych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Administrator może odmówić uwzględnienia wniosku o usunięcie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych – stosownie do złożonego wniosku) gdy:
 • Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania danych (ich wykorzystywania);
 • Administrator nie potrzebuje danych, lecz są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń.
 1. Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię tych danych ) w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest bezpłatna. Za wszelkie kolejne o które się zwrócisz do Administratora, może on pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikających z kosztów administracyjnych (koszt opłat pocztowych, ksero, itp.);
 2. Przeniesienie danych do innego administratora danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi;
 3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator nie może już przetwarzać danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie opierało się na wyrażonej przez Ciebie zgodzie). Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
 1. Z praw wskazanych w ust. 1 można skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora lub dzwoniąc pod numer podany w pkt 1 (informacje o Administratorze) . Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające Ciebie uwierzytelnić.
 2. Jeżeli wykorzystanie przez Administratora otrzymanych danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora, może prosić o wyrażenie zgody na określony sposób przetwarzania danych . Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem tej zgody).
 3. Osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.

scroll-topdo góry